ល័ក្ខខ័ណ្ឌ និងកិច្ចព្រមព្រៀង

Terms and Conditions


ល័ក្ខខ័ណ្ឌ និងកិច្ចព្រមព្រៀង

Terms and Conditions

  • អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី PPCTV World តាមរយៈទូរសព្ទដៃ ត្រូវរក្សាសុវត្ថិភាពគណនីផ្ទាល់របស់ខ្លួនដោយដាក់លេខសម្ងាត់ពិបាកចាំ និងមិនត្រូវចែករំលែកលេខសម្ងាត់នេះដល់ជនទីបី។ ក្នុងករណីដែលអ្នកប្រើ លេខទូរសព្ទសម្រាប់ការចុះឈ្មោះ អ្នកត្រូវជាម្ចាស់លេខទូរសព្ទនោះដើម្បីអាចចូលទៅកាន់គណនី PPCTV World ជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលក្រោយ ហើយយើងមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្តូរ ឬស្វែងរកគណនីដែលបាត់របស់អ្នកមកវិញឡើយ បើសិនអ្នកបាត់លេខទូរសព្ទដែលអ្នកបានប្រើសម្រាប់ចុះឈ្មោះបង្កើតគណនី PPCTV World។
  • ប្រព័ន្ធរបស់យើងនឹងដឹង ហើយបិទគណនីរបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ចែករំលែកគណនីណាមួយជាមួយអ្នកផ្សេង។
  • ចាប់ពីពេលអ្នកប្រើប្រាស់ទិញសេវាកម្ម PPCTV World យើងនឹងមិនសងលុយវិញទេ បើសិនទូរសព្ទដៃរបស់អ្នកមិនអាចដំណើរវីដេអូ ឬវីដេអូនោះមិនត្រូវជាមួយកម្មវិធី PPCTV World របស់យើង។ អ្នកប្រើអាចសាកល្បងទស្សនាឃ្លីបវីដេអូផ្សេងៗដោយឥតគិតថ្លៃ មុនពេលទិញកញ្ចប់របស់យើង។ PPCTV នឹងមិនសងលុយវិញទេ បើសិនអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងសេវាកម្មក្នុងទូរសព្ទដៃរបស់យើង ។
  • សូមចំណាំ PPCTV World ជាសេវាកម្មបង់លុយមើលវីដេអូ និងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ផ្សាយផ្ទាល់ផ្សេងៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ។

  • User of PPCTV World mobile app is responsible to keep their own PPCTV World account safe by using strong passwords and never share your password with any third parties. In case you register using your mobile phone number, you are to ensure that you will have access to that phone number in order to continue logging in to PPCTV World APP successfully and we are not responsible to convert or recover account for you in the event you have lost access to the phone number you used to register for a PPCTV World account.
  • User ensures that they do not share a single PPCTV World account with any other people as our system will automatically detect and block your account accordingly.
  • Once the user bought PPCTV World service, there is no refund even if their mobile phone cannot play the video streams or compatible with our PPCTV World mobile app. Users will have to try watching the free episodes/clips before buying a package. PPCTV will not make any refunds for any disatisfactions with the mobile app services.
  • Please note that PPCTV World service is available for streaming Paid Video and Live TV contents in Cambodia only.