មើលវីដេអូរឿងភាគតាមតម្រូវការ និងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប តាមរយៈទូរសព្ទដៃចល័ត និង iPads របស់អ្នក!

Watch Video On Demand dramas and Cable TV channels on your mobile phones and iPads!

រួមទាំងប៉ុស្តិ៍រឿងភាគលេខ ៦ ៩ និង ១០ និងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបបរទេសក្នុងតម្លៃចាប់ពី ២.៩៥ ដុល្លារ ក្នុង ១ ខែ

including PPCTV Drama 6, 9, 10 and foreign Cable TV channels

all for a flat fee starting fromUS$2.95 per month